InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Procedura de insolventa. Cesionarea creantei unui creditor. Nedobandirea calitatii de membru al comitetului creditorilor de catre creditorul cesionar.

(Decizie nr. 871A din data de 10.05.2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Faliment | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

. Domeniu: Faliment
Procedura de insolventa. Cesionarea creantei unui creditor. Nedobandirea calitatii de membru al comitetului creditorilor de catre creditorul cesionar.

In cadrul dosarului de fond apelanta creditoare EEC a solicitat sa fie citata in cauza, justificandu-?i calitatea procesuala prin Contractul de cesiune de crean?a incheiat cu creditorul CP (G) Ltd, creditor al debitoarei YIF ?i membru in Comitetul creditorilor debitoarei. Apelanta a apreciat ca, prin incheierea contractului de cesiune, a preluat atat calitatea de creditor al debitoarei, cat ?i pe cea de membru in comitetul creditorilor.
Dupa cum, in mod corect, a constatat ?i judecatorul sindic in ?edin?a din data de 12 mai 2016, spre deosebire de calitatea de creditor, calitatea de membru in comitetul creditorilor nu poate fi preluata printr-o cesiune de crean?a, ci aceasta se dobande?te intuituu personae, creditorii fiind cei care aleg membrii comitetului creditorilor.
In atare condi?ii, dupa cum in mod intemeiat sus?in ?i apelan?ii Y.S. ?i Y.S., creditoarea EEC, nefiind membru in comitetul creditorilor, nu avea calitate procesuala in dosarul de fond, aceasta neavand dreptul, potrivit dispozi?iilor legale, de a invoca excep?ia inadmisibilita?ii.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A CIVILA
DECIZIA CIVILA NR. 871A din 10.05.2017)

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Ilfov – Sec?ia Civila la data de 04.04.2016 sub nr.1947/93/2013/a33, reclamanta Y.S. a formulat in contradictoriu cu S Q F B, si comitetul creditorilor debitorului Y I, prin presedinte, contestatie impotriva masurii lichidatorului judiciar S Q F B de a incepe lichidarea bunurilor debitoarei SC „Y I F” SRL solicitand anularea masurilor lichidatorului judiciar de a incepe lichidarea bunurilor debitoarei si a actelor intocmite in acest sens, ca fiind nelegala ?i suspendarea executarii masurii contestate pana la solutionarea definitiva a prezentei contestatii.
In fapt, a aratat ca in cauza nu au fost respectate conditiile imperative prevazute de art.116 alin.2 din Legea nr.85/2006, masura lichidatorului judiciar de a incepe operatiunile de lichidare fiind nelegala, motiv pentru care a solicitat anularea tuturor actelor intocmite de lichidatorul judiciar in acest sens.
Cu privire la cererea de suspendare a masurii lichidatorului judiciar pana la solutionarea prezentei contesta?iei reclamanta a aratat ca lichidatorul judiciar nu a intocmit un raport de evaluare care sa fie intocmit de un evaluator angajat/desemnat de conform dispozitiilor art.116 alin.3 din Legea nr.85/2006. A aratat ca nu poate incepe lichidarea deoarece nu au fost indeplinite conditiile imperative prevazute de art.116 alin.2 teza 1 din Legea nr.85/2006, dar cu toate acestea lichidatorul judiciar a inceput demersurile privind lichidarea bunurilor debitoarei.
In drept, si-a intemeiat contesta?ia pe dispozitiile art.11 alin.1 lit. i, art.11 alin.2, art.24 alin.1 coroborat cu art.21 alin.2-5, art.116 alin.2 din Legea nr.85/2006 si a celorlalte dispozitii legale la care s-a facut referire.
In probatiune a solicitat admiterea probei cu inscrisurile.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Ilfov - Sec?ia Civila la data de 04.04.2016 sub nr.1947/93/2013/a34, reclamantul Y S a formulat in contradictoriu cu S Q F B, si comitetul creditorilor debitorului Y I, prin presedinte, contestatie impotriva masurii lichidatorului judiciar S Q F B de a incepe lichidarea bunurilor debitoarei SC „Y I F” SRL solicitand anularea masurilor lichidatorului judiciar de a incepe lichidarea bunurilor debitoarei si a actelor intocmite in acest sens, ca fiind nelegala, ?i suspendarea executarii masurii contestate pana la solutionarea definitiva a prezentei contestatii.
Prin Incheierea nr.291/12.05.2016 judecatorul sindic a dispus conexarea dosarului 1947/93/2013/a34 la dosarul 1947/93/2013/a33.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Ilfov – Sec?ia Civila la data de 04.04.2016, sub nr.1947/93/2013/a35 creditorul A G I a solicitat, in contradictoriu cu S Q F B SPRL, ANAF, presedintele comitetului creditorilor, C P G, Primaria Comunei ? J, A G I SRL, C A B D a solicitat anularea masurilor lichidatorului judiciar al debitoarei Y I F de a incepe lichidarea bunurilor debitoarei si a actelor intocmite in acest sens, ca fiind nelegala ?i suspendarea executarii masurii contestate pana la solutionarea definitiva a prezentei contestatii.
Prin Incheierea nr.292/12.05.2016 judecatorul sindic a dispus conexarea dosarului 1947/93/2013/a35 la 1947/93/2013/a33.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Ilfov – Sec?ia Civila la data de 04.04.2016, sub nr.1947/93/2013/a36, creditorul Y.S. formulat contestatie impotriva masurilor dispuse de lichidatorul judiciar prin raportul intocmit in temeiul art.117 alin.1 din Legea nr. 85/2006 si publicat in BPI nr.6536/31.03.2016 si a raportului de privire la punctele de pe ordinea de zi a adunarii creditorilor debitoarei din data de 07.04.2016, solicitand, in principal respingerea masurii de supunere a aprobarii Comitetului Creditorilor a raportului prevazut de art.117 alin.1, iar, in subsidiar, prorogarea masurii supunerii aprobarii Comitetului Creditorilor a Raportului prevazut de art.117 alin.1 pana la indeplinirea cerintelor art.116 cu privire la efectuarea inventarierii si evaluarii bunurilor, prorogarea masurii supunerii la vot in adunarea generala a creditorilor a metodei de vanzare pentru bunurile proprietatea debitoarei, a regulamentului de vanzare a bunurilor proprietatea debitoarei, aferent metodei de vanzare propusa si a solicitarilor creditorului garantat de avansare din fonduri proprii a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de conservare si administrare a bunurilor debitoarei pana la indeplinirea cerintelor art.116 cu privire la efectuarea inventarierii si evaluarii bunurilor; suspendarea masurilor mentionate pana la solu?ionarea prezentei contesta?ii.
Prin Incheierea nr.295/12.05.2016 tribunalul a dispus conexarea dosarului 1947/93/2013/a36 la 1947/93/2013/a33
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Ilfov – Sec?ia Civila la data de 04.04.2016, sub nr.1947/93/2013/a37, creditorul Y.S. a formulat contestatie impotriva masurilor dispuse de lichidatorul judiciar prin raportul intocmit in temeiul art.117 alin.1 din Legea nr. 85/2006 si publicat in BPI nr.6536/31.03.2016 si a raportului de privire la punctele de pe ordinea de zi a adunarii creditorilor debitoarei din data de 07.04.2016, solicitand, in principal, respingerea masurii de supunere a aprobarii Comitetului Creditorilor a raportului prevazut de art.117 alin.1, iar, in subsidiar, prorogarea masurii supunerii aprobarii Comitetului Creditorilor a Raportului prevazut de art.117 alin.1 pana la indeplinirea cerintelor art.116 cu privire la efectuarea inventarierii si evaluarii bunurilor, prorogarea masurii supunerii la vot in adunarea generala a creditorilor a metodei de vanzare pentru bunurile proprietatea debitoarei, a regulamentului de vanzare a bunurilor proprietatea debitoarei, aferent metodei de vanzare propusa si a solicitarilor creditorului garantat de avansare din fonduri proprii a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de conservare si administrare a bunurilor debitoarei pana la indeplinirea cerintelor art.116 cu privire la efectuarea inventarierii si evaluarii bunurilor; suspendarea masurilor mentionate pana la solu?ionarea contesta?iei.
Prin Incheierea nr.293/12.05.2016 judecatorul sindic a dispus conexarea dosarului 1947/93/2013/a37 la 1947/93/2013/a33
Prin Sentin?a civila nr.1832/29.06.2016 pronun?ata in dosarul nr.1947/93/2013/a33 Tribunalul Ilfov – Sec?ia Civila a admis contesta?iile formulate de Y.S., Y.S. ?i A G I impotriva masurilor de lichidare a bunurilor debitoarei Y I F SRL intocmite de lichidatorul judiciar S Q F B SPRL ?i pe cale de consecin?a a desfiin?at: 1) convocatorul nr.2369/29.03.2016 publicat in BPI sub nr. 6510/31.03.2016 ?i raportul prevazut de art.117 alin.1 din L. nr.85/2016 publicat in BPI sub nr. 6536/31.03.2016 care este incomplet fa?a de rapoartele de evaluare depuse la termenul de judecata la dosar; 2) convocatorul nr.2374/29.03.2016 publicat in BPI sub nr.6454/31.03.2016, raportul la convocatorul nr.2374/29.03.2016 ?i regulamentul de vanzare a bunurilor debitoarei publicate in BPI nr.6508/31.03.2016; a pus in vedere practicianului in insolven?a efectuarea procedurii de lichidare cu respectarea intocmai a prevederilor art.116 ?i 117 din L. nr.85/2006 ?i a respins ca nefondata excep?ia inadmisibilita?ii invocata de creditorul E E C Ltd.
Pentru a pronun?a aceasta solu?ie judecatorul sindic a amintit prevederile art.21 alin2, art.116 alin.1 ?i alin.2, art.117 alin.1 ?i alin.2 din Legea nr.85/2006 ?i a re?inut ca lichidatorul judiciar S Q F B SPRL a demarat procedura lichidarii bunurilor din averea debitoarei, sens in care, intre altele, a procedat la inventarierea bunurilor intocmind procesul verbal de inventariere din 31.07.2015, la convocarea comitetului creditorilor pentru prezentarea ?i aprobarea raportului prevazut de art.117 din Legea nr.85/2006 pentru bunurile proprietatea debitoarei (convocare publicata in BPI sub nr.6510/31.03.2016), la intocmirea ?i publicarea in BPI sub nr.6536/31.03.2016 a Raportului prevazut de art.117 alin.1 din Legea nr. 85/2006 „care cuprinde evaluarea ?i metoda de vanzare a bunurilor proprietatea debitoarei Y I F SRL”, a convocat adunarea creditorilor pentru aprobarea metodei de vanzare pentru bunurile proprietatea debitoarei identificate in raportul la convocator, respectiv pentru prezentarea ?i aprobarea regulamentului de vanzare a acestora aferent metodei de vanzare propuse de lichidatorul judiciar, a intocmit ?i publicat in BPI sub nr.6508/31.03.2016 Raportul la convocator ?i Regulamentul de vanzare a bunurilor debitoarei.
A mai re?inut prima instan?a ca masurile lichidatorului judiciar s-au desfa?urat fara ca la dosarul de fond sa fi fost depus vreun raport de evaluare a bunurilor debitoarei, respectiv fara ca, in spe?a, creditorii sa aiba cuno?tin?a de existen?a sa.
Astfel, cu toate ca la termenul de judecata din 23.06.2016 lichidatorul a depus la dosarul pendinte un raport de evaluare intocmit de expertul autorizat ANEVAR G.A. in anul 2014, s-a constatat ca acesta nu se regase?te la dosarul de fond ?i nu a fost adus la cuno?tin?a creditorilor. Totodata s-a re?inut ca practicianul in insolven?a nu a facut dovada prezentarii raportului de evaluare comitetului creditorilor ?i nici a convocarii adunarii generale a creditorilor in termen de maximum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor in care sa fi fost in?tiin?a?i despre posibilitatea studierii raportului.
Mai mult din analiza con?inutului inscrisurilor publicate in BPI ?i al raportului de evaluare depus de practicianul in insolven?a la dosarul pendinte, instan?a a constatat ca exista bunuri care, desi apar in procesul verbal al comisiei de inventariere din 31.07.2015 (filele 57-75 vol. IV dosar fond) si in raportul de evaluare depus la dosarul pendinte, nu sunt men?ionate in raportul prevazut de art.117 alin.1 din Legea nr.85/2006 intocmit ?i publicat in BPI sub nr. 6536/31.03.2016 privind „evaluarea ?i metoda de vanzare a bunurilor proprietatea debitoarei”. In acest sens s-a indicat ca este vorba de imobilul situat in Com. A, Linia de Centura … nr…. (tarla …, parcela …), Jud. I… evaluat la suma de 2469400 lei ?i imobilul situat in V…, tarla …, Parcela …, Jud. I… evaluat la suma de 1480700 lei.
Intrucat instan?a a apreciat ca in cauza practicianul in insolven?a a intocmit acte de lichidare a bunurilor debitoarei fara respectarea dispozi?iilor exprese ale art.116 alin.2 ?i ale art.117 alin.1 ?i alin.3 din legea insolven?ei privind procedura evaluarii bunurilor debitoarei, au fost admise contestatiile formulate de creditorii Y.S., Y.S. ?i A G I impotriva masurilor de lichidare a bunurilor debitoarei SC „Y I F” SRL intocmite de lichidatorul judiciar S Q F B SPRL ?i pe cale de consecin?a au fost desfiin?ate: 1) convocatorul nr.2369/29.03.2016 publicat in BPI sub nr. 6510/ 31.03.2016 ?i raportul prevazut de art.117 alin.1 din Legea nr.85/2016 publicat in BPI sub nr. 6536/31.03.2016 care este incomplet fa?a de rapoartele de evaluare depuse la termenul de judecata la dosar; 2) convocatorul nr.2374/29.03.2016 publicat in BPI sub nr.6454/31.03.2016, raportul la convocatorul nr.2374/29.03.2016 ?i regulamentul de vanzare a bunurilor debitoarei publicate in BPI nr.6508/31.03.2016.
Pentru acelea?i motive, instan?a a respins excep?ia inadmisibilita?ii invocata de creditorul E E C Ltd ca nefondata.
Impotriva acestei solu?ii, in termenul legal, la data de 16 septembrie 2016, a declarat apel creditorul E E C SRL, cererea de apel fiind inregistrata pe rolul Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a VI-a Civila la data de 01 februarie 2017.
Prin apelul declarat creditorul a solicitat schimbarea, in tot, a hotararii apelate in sensul respingerii contesta?iilor formulate ca inadmisibile, in principal, iar, in subsidiar, ca neintemeiate.
In motivarea apelului se arata ca E E C a dobandit calitate procesuala in virtutea calita?ii de creditor garant al debitoarei Y I F SRL in baza Contractului de cesiune nr.1/26.06.2015, prin care cedentul C P (G) LTD a cedat E E C crean?a de?inuta impotriva debitoarei Y.
Referitor la sentin?a apelata se arata ca decizia lichidarii bunurilor a fost pusa in discu?ia creditorilor ?i aprobata de ace?tia in adunarea generala, fapt pentru care nu se poate considera ca aceasta a fost o masura dispusa de lichidator prin raportul publicat in BPI nr.6536/31.03.2016.
Apelanta mai arata ca excep?ia inadmisibilita?ii pe care a invocat-o la fond vizeaza in mod evident no?iunea de „masura a lichidatorului”, in sensul strict al unui act individualizat ?i nu aspecte referitoare la respectarea sau nu a dispozi?iilor art.116 sau art.117 din legea.
In ceea ce prive?te lipsa raportului de evaluare se arata ca acest raport a fost intocmit in anul 2014 de catre un expert ANEVAR, raportul fiind intocmit printre altele ?i in scopul vanzarii bunurilor falitei, conform planului de reorganizare; raportul de evaluare a fost prezentat de catre lichidatorul judiciar in adunarea generala in care s-a votat planul de reorganizare, iar lichidatorul nu avea obliga?ia de a depune la instan?a planul de reorganizare
Referitor la bunurile care nu au fost men?ionate in raportul de evaluare apelanta arata ca motivul principal pentru care imobilul la care face referire judecatorul sindic nu a fost men?ionat in raport este acela ca lichidatorul este ?inut, prin hotararea definitiva, sa respecte dispozi?iile antecontractului de vanzare-cumparare incheiat de debitoare cu creditoarea A G I, drept pentru care, pana la implinirea termenului de incheiere a contractului de vanzare-cumparare in forma autentica imobilul nu poate fi suspus procedurii de lichidare.
In drept au fost invocate prevederile art.116 ?i art.117 din Legea nr.85/2006.
Apelul a fost legal timbrat cu suma de 100 lei, taxa judiciara de timbru.
La data de 24 februarie 2017, prin serviciul Registratura, s-a depus la dosarul cauzei intampinarea formulata de intimatul – creditor A G I SRL prin care s-a solicitat respingerea apelului ca nefondat ?i obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata.
In combaterea apelului intimata – creditoare a prezentat situa?ia de fapt, iar referitor la prima critica se arata ca potrivit art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006 orice masura sau raport al lichidatorului pot fi contestate de catre creditori, astfel ca, in mod corect, judecatorul sindic a respins excep?ia inadmisibilita?ii.
In ceea ce prive?te cea de-a doua critica se arata ca in ?edin?a din data de 09.04.2015 a fost supus aprobarii adunarii creditorilor planul de reorganizare ?i nicidecum raportul intocmit de expertul G., iar procedura falimentului este una distincta de cea a perioadei de observa?ie ?i reorganizare, art.116 ?i art.117 din lege fiind de stricta interpretare, in sensul ca lichidarea nu va incepe anterior evaluarii bunurilor in procedura.
Referitor la cea de-a treia critica intimata aminte?te prevederile art.116 ?i art.117 din legea insolven?ei ?i apreciaza ca apelanta nu dore?te valorificarea bunurilor la valoarea lor reala, aceasta dorind vanzarea intregului patrimoniu la un pre? derizoriu, in unicul scop de a le adjudeca in contul crean?ei, iar ceilal?i creditori sa nu i?i vada indestulate crean?ele.
In drept au fost invocate prevederile art.205 C.pr.civ.
La data de 13 martie 2017, prin serviciul Registratura, intima?ii Y.S. ?i Y.S. au depus la dosarul cauzei apel incident ?i intampinare.
Prin apelul incident apelan?ii – creditori Y.S. ?i Y.S. au solicitat respingerea excep?iei inadmisibilita?ii invocata de creditoarea E E C in dosarul de fond ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesuala, E E C neavand nicio calitate in cauza.
Se arata in motivarea apelului incident ca fa?a de prevederile art.21 ?i art.24 din Legea nr.85/2006 contesta?ia impotriva masurii lichidatorului se solu?ioneaza in contradictoriu cu contestatorul, lichidatorul ?i comitetul creditorilor, iar E E C nu de?ine niciuna dintre aceste calita?i in cauza.
Se mai arata ca in ?edin?a din data de 12.05.2016 s-a pus in discu?ie cererea apelantei – creditoare E E C de a fi introdusa in cauza, iar judecatorul sindic a respins aceasta solicitare re?inand ca nu s-a facut dovada preluarii calita?ii de membru in comitetul creditorilor.
In drept au fost invocate prevederile art.472 ?i art.473 C.pr.civ., art.121 alin.1 pct.1, pct.23 ?i art.4 din Legea nr.85/2006.
Apelul incident a fost legal timbrat cu suma de 100 lei, taxa judiciara de timbru.
Prin intampinarea formulata intima?ii – creditori Y.S. ?i Y.S. au invocat excep?ia lipsei calita?ii procesuale active a apelantei, iar, pe fond, au solicitat respingerea apelului ca nefondat.
In sus?inerea excep?iei lipsei calita?ii procesuale active a apelantei E E C s-au reiterat aspectele invocate in sus?inerea apelului incident ?i s-a aratat ca potrivit art.485 C.pr.civ. caile de atac pot fi exercitate numai de par?ile aflate in proces, care justifica un interes.
Pe fondul apelului se arata ca excep?ia inadmisibilita?ii contesta?iei este neintemeiata fa?a de prevederile art.21 alin.2 din legea insolven?ei care permit creditorilor sa conteste toate masurile lichidatorului, iar modul de indeplinire a atribu?iilor prevazute de art.116 ?i art.117 din lege poate fi contestat pe aceasta cale.
Se mai arata ca potrivit art.116 din legea nr.85/2006 raportul de evaluare trebuie intocmit de un evaluator aprobat de comitetul creditorilor ?i depus la dosar, iar lichidatorul judiciar nu a depus la dosarul cauzei vreun raport de evaluare. Raportul de evaluare la care face referire apelanta a fost depus la dosar abia la solu?ionarea contesta?iei ?i nu a fost prezentat adunarii creditorilor in cadrul ?edin?ei in care a fost supus votului planul de reorganizare.
In apel nu au fost administrate probe noi.
Analizand cu prioritate excep?ia lipsei calita?ii procesuale active a apelantei creditoare E E C, in acord cu prevederile art.248 alin.1 C.pr.civ., Curtea a re?inut urmatoarele:
Potrivit art.478 C.pr.civ. in apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit de prima instan?a, iar potrivit art.458 C.pr.civ. caile de atac pot fi exercitate numai de par?ile aflate in proces, care justifica un interes, in afara de cazul in care, potrivit legii, acest drept il au ?i alte organe sau persoane.
Astfel potrivit dispozi?iilor Codului de procedura civila par?ile ale caror cereri au fost solu?ionate de catre prima instan?a pot declara apel, in masura in care solu?ia pronun?ata le este defavorabila.
In cauza de fa?a excep?ia inadmisibilita?ii invocata de creditoarea E E C in dosarul de fond a fost solu?ionata de tribunal prin sentin?a apelata, aceasta parte avand astfel posibilitatea ?i interesul de a declara apel.
Chiar daca in ?edin?a publica din data de 12 mai 2016 tribunalul nu a recunoscut calitatea creditoarei E E C de membru in comitetul creditorilor, odata ce s-a pronun?at asupra excep?iei invocata de aceasta creditoare, prin dispozitivul hotararii, E E C a dobandit dreptul de a contesta solu?ia judecatorului sindic sub aspectul modului de solu?ionare a excep?iei pe care a invocat-o.
In concluzie fa?a de prevederile art.458 ?i art.478 C.pr.civ., constatand ca excep?ia inadmisibilita?ii a fost solu?ionata de judecatorul sindic prin hotararea apelata, Curtea a respins excep?ia lipsei calita?ii procesuale active a apelantei – creditoare E E C in declararea prezentului apel, urmand a analiza criticile referitoare la calitatea procesuala a creditoarei E E C, pe fondul cauzei, in cadrul apelului incident.
Analizand apelurile in raport de actele si lucrarile dosarului, de criticile formulate si cu observarea prevederilor art.472 ?i art.476 C.pr.civ., Curtea a constatat urmatoarele:
Cu titlu preliminar, Curtea noteaza ca se impune a fi analizat cu prioritate apelul incident declarat de creditorii Y.S. ?i Y.S. deoarece acesta vizeaza calitatea procesuala a creditoarei E E C de a invoca excep?ia inadmisibilita?ii contesta?iilor impotriva masurii lichidatorului judiciar, iar apelul principal vizeaza insa?i modul de solu?ionare a acestei excep?ii.
Asupra apelului incident se re?ine ca potrivit art.21 alin.5 din Legea nr.85/2006 contesta?ia impotriva masurii lichidatorului judiciar se solu?ioneaza, in camera de consiliu, cu citarea contestatorului, a lichidatorului judiciar ?i a comitetului creditorilor. Legea insolven?ei stabile?te, in mod clar, cadrul procesual in care se judeca o contesta?ie intemeiata pe dispozi?iile art.21, astfel ca se impune a se verifica modul in care aceste dispozi?ii au fost respectate in dosarul de fa?a.
Curtea re?ine ca judecatorul sindic a conexat contesta?iile formulate de creditori ?i i-a citat pe ace?tia, pe lichidatorul judiciar ?i comitetul creditorilor.
In cadrul dosarului de fond apelanta creditoare E E C a solicitat sa fie citata in cauza, justificandu-?i calitatea procesuala prin Contractul de cesiune de crean?a incheiat cu creditorul C P (G) Ltd, creditor al debitoarei Y I F ?i membru in Comitetul creditorilor debitoarei. Apelanta a apreciat ca, prin incheierea contractului de cesiune, a preluat atat calitatea de creditor al debitoarei, cat ?i pe cea de membru in comitetul creditorilor.
Dupa cum, in mod corect, a constatat ?i judecatorul sindic in ?edin?a din data de 12 mai 2016, spre deosebire de calitatea de creditor, calitatea de membru in comitetul creditorilor nu poate fi preluata printr-o cesiune de crean?a, ci aceasta se dobande?te intuituu personae, creditorii fiind cei care aleg membrii comitetului creditorilor.
In atare condi?ii, dupa cum in mod intemeiat sus?in ?i apelan?ii Y.S. ?i Y.S., creditoarea E E C, nefiind membru in comitetul creditorilor, nu avea calitate procesuala in dosarul de fond, aceasta neavand dreptul, potrivit dispozi?iilor legale, de a invoca excep?ia inadmisibilita?ii.
Pe cale de consecin?a, fa?a de prevederile art.472 coroborat cu art.480 alin.2 C.pr.civ. ?i cu observarea prevederilor art.21 din Legea nr.85/2006, Curtea a admis apelul incident ?i a schimbat in parte sentin?a apelata in sensul ca a respins excep?ia inadmisibilita?ii contesta?iei invocata de creditoarea E E C Ltd ca fiind formulata de o persoana lipsita calitate procesuala.
In ceea ce prive?te apelul principal, avand in vedere considerentele prezentate in motivarea apelului incident, Curtea constata ca nu se impune a se mai analiza legalitatea solu?iei judecatorului sindic de respingere a excep?iei inadmisibilita?ii, odata ce apelanta – creditoare nu avea calitatea de parte in cauza, calitate care sa ii permita sa invoce respectiva excep?ie.
Prin urmare, Curtea, cu observarea prevederilor 480 alin.1 C.pr.civ., a respins apelul declarat de apelanta – creditoare E E C Ltd ca neintemeiat.
In ceea ce prive?te cererea intimatei – creditoare A G I de obligare a apelantei – creditoare E E Ltd la plata cheltuitelor de judecata, fa?a de prevederile art.451-453 C.pr.civ., Curtea a re?inut ca la baza acordarii cheltuielilor de judecata stau regulile aplicabile in materia raspunderii civile delictuale, iar in prezenta cauza apelul creditoarei E E C a fost respins, astfel ca se impune ca aceasta parte sa suporte cheltuielile de judecata pricinuite intimatei – creditoare A G I. Pe cale de consecin?a Curtea a obligat apelanta la plata sumei de 5.000 lei catre A G I, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006